preskoči na sadržaj

Osnovna škola Josipa Lovretića

 > Natječaj
 

 

 

 

 

 

 

ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA LOVRETIĆA

OTOK, J. J. STROSSMAYERA 142

KLASA: 112-02/21-01/02

URBROJ: 2188-25-01-21-01

U Otoku, 16.02.2021.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87./08.,86./09.,92./10.,105./10., 90./11.,5/12.,16/12., 86./12.,94./13.,152./14.,07./2017., 68./2018.,98./2019. i 64./2020.)  i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Josipa Lovretića ravnateljica Osnovne škole Josipa Lovretića, 32252 OTOK, J.J.Strossmayera 142,raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

 1. UČITELJ/ICA GEOGRAFIJE, na neodređeno, nepuno radno vrijeme  – 34  sata tjedno, 1 izvršitelj/ica
 2. UČITELJ/ICA INFORMATIKE, na neodređeno, nepuno radno vrijeme  – 28  sati tjedno, 1 izvršitelj/ica

 

 

UVJETI:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi ( NN 6/2019. i 75./2020.).

Uz pisanu prijavu vlastoručno potpisanu na natječaj kandidati moraju priložiti:

 1. životopis
 2. diploma odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. dokaz o državljanstvu
 4. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne stariju od 6 mjeseci
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu/kinji nakon završetka natječajnog postupka.

Uz prijavu na natječaj navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će se dostaviti obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja.

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj: 82/08. i 69/17.).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim i oglasnim stranicama Hrvatskog  zavoda za zapošljavanje i mrežnim i oglasnim stranicama škole, a traje od 16.02.2021. do 24.02.2021. godine.

Kandidati/kinje koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti usmenom razgovoru/procjeni prema odredbama  Pravilnika o načinu i  postupku zapošljavanja u OŠ Josipa Lovretića.

 Poveznica:  ..\Downloads\Pravilnik_o_postupku_zaposljavanja_OS_Josipa_Lovretica (1).doc

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (“NN” br.121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz stavka 1. članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

http://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidat/kinja  prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Prijave  na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu:

Osnovna škola Josipa Lovretića, J.J.Strossmayera 142, 32252 OTOK, s naznakom „za natječaj“.

O rezultatima natječaja kandidat/kinja će biti  obaviješteni u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom/kinjom putem mrežne stranice škole http://os-jlovretica-otok.skole.hr

U slučaju da se na natječaj prijave kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni i prema članku 21. stavku 4. Pravilnika.

RAVNATELJICA

Marina Beuk

 

 

 

 

 

 

ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA LOVRETIĆA

OTOK, J. J. STROSSMAYERA 142

KLASA: 112-02/20-01/04

URBROJ: 2188-25-01-20-01

U Otoku, 04.01.2021.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87./08.,86./09.,92./10.,105./10., 90./11.,5/12.,16/12., 86./12.,94./13.,152./14.,07./2017., 68./2018.,98./2019. i 64./2020.)  i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Josipa Lovretića ravnateljica Osnovne škole Josipa Lovretića, 32252 OTOK, J.J.Strossmayera 142,raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

 1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE , na neodređeno, puno radno vrijeme  – 1 izvršitelj/ica

 

UVJETI:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi ( NN 6/2019. i 75./2020.).

Uz pisanu prijavu vlastoručno potpisanu na natječaj kandidati moraju priložiti:

 1. životopis
 2. diploma odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. dokaz o državljanstvu
 4. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne stariju od 6 mjeseci
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu/kinji nakon završetka natječajnog postupka.

Uz prijavu na natječaj navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će se dostaviti obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja.

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj: 82/08. i 69/17.).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim i oglasnim stranicama Hrvatskog  zavoda za zapošljavanje i mrežnim i oglasnim stranicama škole, a traje od 04.01.2021. do 12.01.2021. godine.

Kandidati/kinje koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti usmenom razgovoru/procjeni prema odredbama  Pravilnika o načinu i  postupku zapošljavanja u OŠ Josipa Lovretića.

 Poveznica:  ..\Downloads\Pravilnik_o_postupku_zaposljavanja_OS_Josipa_Lovretica (1).doc

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (“NN” br.121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz stavka 1. članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

http://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidat/kinja  prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Prijave  na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu:

Osnovna škola Josipa Lovretića, J.J.Strossmayera 142, 32252 OTOK, s naznakom „za natječaj“.

O rezultatima natječaja kandidat/kinja će biti  obaviješteni u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom/kinjom putem mrežne stranice škole http://os-jlovretica-otok.skole.hr

U slučaju da se na natječaj prijave kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni i prema članku 21. stavku 4. Pravilnika.

 

 RAVNATELJICA

Marina Beuk

 

 

ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA LOVRETIĆA
OTOK, J. J. STROSSMAYERA 142
KLASA: 112-01/20-01/65
URBROJ: 2188-25-01-20-01
Otok, 30.10.2020.
.

Temeljem članka 24. st. 3. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim
ustanovama (NN51/18) i čl. 24. st. 4. TKU za službenike i namještenike u javnim službama
( NN 128/17), ravnateljica škole:

O B A V J E Š T A V A

da je, temeljem objavljenog natječaja na web stranicama škole i HZZ-a od

05.10.2020. godine za radno mjesto:

 učitelj/ica razredne nastave na određeno, nepuno radno vrijeme, nastava u kući
jedan (1) izvršitelj/ica primljen/a Ivana Žgela Bebek
 učitelj/ica matematike i informatike, neodređeno, puno radno vrijeme primljena
Mirta Alilović

Svi kandidati imaju pravo uvida u natječajne materijale u radnom vremenu tajništva.

Ravnateljica
Marina Beuk

 

 

ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA LOVRETIĆA

OTOK, J. J. STROSSMAYERA 142

KLASA: 112-01/20-02/63

URBROJ: 2188-25-05-20-1

Otok, 20.10. 2020. g.

 

Temeljem članka 126. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine broj 87./08., 86./09., 92./10., 105./10.,90./11., 5./12., 16./12., 86./12., 126./12., 94./13., 152./14, 07./17., 68./18., 98/19. i 64./20.) i članka 62. Statuta Osnovne škole Josipa Lovretića  Školski odbor Osnovne škole Josipa Lovretića raspisuje

N A T J E Č A J
za imenovanje ravnatelja škole

           Za ravnatelja škole može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće nužne uvjete:

1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:

a)  sveučilišni diplomski studij ili

b)  integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

c)  specijalistički diplomski stručni studij

d)  položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 

2) uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( kandidat za ravnatelja ne smije biti pravomoćno osuđen za kaznena djela i protiv njega se ne smije voditi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi)

 

3) najmanje osam (8) godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet (5) godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

Osim osobe koja je završila neki od studija iz točke 1.,  ravnatelj osnovne škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova.

 Iznimno, osoba koja ne ispunjava uvjete iz točke 1. ili koja nije završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova može biti ravnatelj osnovne škole, ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu (»Narodne novine«, br. 59/90., 26/93., 27/93., 29/94., 7/96., 59/01.,114/01. i 76/05.).

 

4. Kandidat za ravnatelja obvezan je dostaviti program rada za mandatno razdoblje.

 

5. U postupku imenovanja ravnatelja vrednovat će se dodatne kompetencije sukladno odredbama Statuta Škole i to:

- poznavanje stranog jezika

- osnovne digitalne vještine

- iskustvo rada na projektima

Kandidati nisu obvezni imati dodatne kompetencije, ali u tom slučaju ne ostvaruju dodatne bodove.

 

6. Ravnatelj škole imenuje se na pet (5) godina.

 

7. Uz pisanu prijavu na natječaj, koja mora biti vlastoručno potpisana, kandidati su obvezni dostaviti u izvorniku ili preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika:

a.) Dokaze o ispunjavanju nužnih uvjeta i to:

- diploma odnosno dokaz o stečenoj vrsti i stupnju stručne spreme

- dokaz o državljanstvu (domovnica)

-  dokaz o položenom stručnom ispitu, odnosno dokaz da je osoba oslobođena obveze polaganja stručnog ispita (članak 157. st.1. i st.2 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi)

- uvjerenje  da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak zbog zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od osam dana od dana objavljivanja natječaja)

- uvjerenje/potvrda poslodavca o radnom iskustvu u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnom za obrazovanje, od čega najmanje pet (5) godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama

- potvrdu ili elektronički zapis o stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starije od 30 dana

- kandidati koji mogu biti ravnatelji temeljem članka 126., stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine broj 87./08., 86./09., 92./10., 105./10.,90./11., 5./12., 16./12., 86./12., 126./12., 94./13., 152./14, 07./17., 68./18.) obvezni su dostaviti dokaz iz kojeg je vidljivo da u trenutku prijave na natječaj obavljaju poslove ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu u školskoj ustanovi.

b.) Program rada iz točke 4.

c.) Dokaze o ispunjavanju dodatnih kompetencija iz točke 5., ako ih kandidati imaju, a dokazuju se na sljedeći način:

- poznavanje stranog jezika dokazuje se preslikom indeksa o završenom kolegiju stranog jezika, diplomom odnosno drugom ispravom o završenom studiju stranog jezika, uvjerenjem odnosno potvrdom ili drugom ispravom škole stranih jezika odnosno druge ovlaštene ustanove ili pravne osobe za edukaciju stranog jezika o završenom stranom jeziku te razinom odnosno stupnjem

- znanje digitalnih vještina dokazuje se potvrdom odnosno uvjerenjem ili drugom ispravom institucije, ustanove ili ovlaštene pravne osobe za edukaciju u području informacijskih znanosti o završenoj edukaciji stjecanja digitalnih vještina, odnosno diplomom ili drugom ispravom o završenom studiju iz područja informacijskih znanosti

- iskustvo rada na projektima dokazuje se prilaganjem potvrde, uvjerenjem ili drugom ispravom o radu na projektu

Svi dokazi o ispunjavanju dodatnih kompetencija dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj preslici kod javnog bilježnika.

d.) Uz navedene dokumente kandidati su obvezni dostaviti životopis.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17 i 98/19), pozivaju se da prilikom prijave na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, prilože i dokaze propisane člankom 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za

%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03,148/13 i 98/19) pozivaju se da prilikom prijave na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, prilože i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti prilikom zapošljavanja po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i slično).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem  članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/13 i 152/14, 39/18), dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo kako je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i slično) te se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola u skladu s člankom 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82./08., 69./17.), a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

 

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Osnovnoj školi Josipa Lovretića da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju i čuvaju u svrhu provođenja javnog natječaja za imenovanje ravnatelja škole.

 

Rok za podnošenje prijave je osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama i na mrežnim stranicama Osnovne škole Josipa Lovretića.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu škole: Osnovna škola Josipa Lovretića, 32252 Otok, J. J. Strossmayera 142 s naznakom „prijava na natječaj za ravnatelja- ne otvarati“.


Nepotpune prijave, odnosno prijave koje ne sadrže sve tražene dokumente ili nemaju dokumente u traženom izvorniku ili preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika, kao i prijave koje pristignu izvan roka neće se razmatrati te se osoba koja podnese takvu prijavu neće smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.


O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

                                                                                   Predsjednica Školskog odbora

                                                                                          Danijela Popović

 

 

ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA LOVRETIĆA

OTOK, J. J. STROSSMAYERA 142

KLASA: 112-02/20-01/04

URBROJ: 2188-25-01-20-01

U Otoku, 05.10.2020.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87./08.,86./09.,92./10.,105./10., 90./11.,5/12.,16/12., 86./12.,94./13.,152./14.,07./2017., 68./2018.,98./2019. i 64./2020.)  i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Josipa Lovretića ravnateljica Osnovne škole Josipa Lovretića, 32252 OTOK, J.J.Strossmayera 142,raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

 1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE – NASTAVA U KUĆI, na određeno,nepuno radno vrijeme – 18 sati tjedno, – 1 izvršitelj/ica
 2. UČITELJ/ICA MATEMATIKE I INFORMATIKE, na neodređeno, puno radno vrijeme – 1izvršitelj/ica

 

UVJETI:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi ( NN 6/2019. i 75./2020.).

Uz pisanu prijavu vlastoručno potpisanu na natječaj kandidati moraju priložiti:

 1. životopis
 2. diploma odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. dokaz o državljanstvu
 4. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne stariju od 6 mjeseci
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu/kinji nakon završetka natječajnog postupka.

Uz prijavu na natječaj navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će se dostaviti obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja.

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj: 82/08. i 69/17.).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim i oglasnim stranicama Hrvatskog  zavoda za zapošljavanje i mrežnim i oglasnim stranicama škole, a traje od 05.10.2020. do 13.10.2020. godine.

Kandidati/kinje koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti usmenom razgovoru/procjeni prema odredbama  Pravilnika o načinu i  postupku zapošljavanja u OŠ Josipa Lovretića.

 Poveznica:  ..\Downloads\Pravilnik_o_postupku_zaposljavanja_OS_Josipa_Lovretica (1).doc

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (“NN” br.121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz stavka 1. članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

http://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidat/kinja  prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Prijave  na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu:

Osnovna škola Josipa Lovretića, J.J.Strossmayera 142, 32252 OTOK, s naznakom „za natječaj“.

O rezultatima natječaja kandidat/kinja će biti  obaviješteni u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom/kinjom putem mrežne stranice škole http://os-jlovretica-otok.skole.hr

U slučaju da se na natječaj prijave kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni i prema članku 21. stavku 4. Pravilnika.

 

                                                                                               RAVNATELJICA

                                                                                               Marina Beuk


JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POMOĆNIKA U NASTAVI

Škola: OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA LOVRETIĆA, J. J. STROSSMAYERA 142, 32252 OTOK

KLASA: 112-03/20-01/11
URBROJ: 2188-25-01-20-01
Otok, 21. kolovoza 2020. godine

 

U sklopu projekta „Obrazovanje bez teškoća: implementacija usluge pomoćnika u nastavi u svrhu osiguravanja jednakih obrazovnih mogućnosti za svu djecu, “ UP.03.2.1.03.0001 koji se provodi u okviru Poziva „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III.“ UP.03.2.1.03 u okviru Europskog socijalnog fonda i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. objavljuje

JAVNI POZIV

za prijavu kandidata za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Josipa Lovretića

I. 

Broj pomoćnika u nastavi:  1

Mjesto rada:  OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA LOVRETIĆA

Radno vrijeme: jedan izvršitelj 25 sati tjedno

 Prijevoz na rad: Djelomično

Vrsta ugovora: Ugovor o radu na određeno vrijeme, a najduže do kraja nastavne godine 2020/2021

  II.

UVJETI

–          završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje

–          da ne postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i slijedeće opće uvjete:

 - punoljetnost

- hrvatsko državljanstvo

- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

 Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti kandidati oba spola.

III.

 OPIS POSLOVA POMOĆNIKA U NASTAVI

 Poslovi pomoćnika u nastavi su:

- Potpora u komunikaciji i socijalnoj uključenosti

- Potpora u kretanju

- Potpora pri uzimanju hrane i pića

Potpora u obavljanju higijenskih potreba

- Potpora u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka

- Suradnja s učiteljima/nastavnicima  te vršnjacima učenika u razredu te

- Poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika

 

Pomoćnik u nastavi može pružati potporu jednom ili dvoje učenika u istome razrednom odjelu ili različitim razrednim odjelima ili kao pomoćnik u nastavi skupini učenika istoga razrednog odjela/odgojno-obrazovne skupine uzimajući u obzir individualne potrebe svakog učenika.

IV.

DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE

Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost. 

V.

ODABIR KANDIDATA

Odabir kandidata za pomoćnike u nastavi izvršit će RAVNATELJ UZ SUGLASNOST ŠKOLSKOG ODBORA. 

Ukoliko odabrani kandidati nemaju valjani dokaz o završenom odgovarajućem programu edukacije, nakon selekcijskog postupka u obvezi su sudjelovati u programu edukacije, a koji će se realizirati kroz minimalno 20 sati prethodno početku rada pomoćnika u školama partnerima u projektu. Odgovarajućim programom edukacije smatra se edukacija u trajanju od najmanje 20 sati koja je najmanje sadržavala sljedeće elemente programa:

 • osnovna načela obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju s naglaskom na inkluzivno obrazovanje,

 • karakteristike učenika s teškoćama u razvoju (za sve vrste teškoća),

 • podrška učenicima s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovnom procesu i razvoju socijalnih

 • vještina (način pružanja pomoći),

 • suradnja s učiteljem/nastavnikom/stručnim timom škole/roditeljima i drugim učenicima,

 • prava učenika s teškoćama u razvoju.

 

Odabrani kandidati koji posjeduju dokaz o završenoj edukaciji prema minimalnim elementima programa mogu se, po provedbi selekcijskog postupka, angažirati kao pomoćnici u nastavi i stručni komunikacijski posrednici bez uključivanja u novi program edukacije.

VI. 

UGOVORNI UVJETI

S odabranim pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednikom, škole će sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme od 07. rujna 2020. do 18. lipnja 2021. godine kojim će se definirati međusobna prava i obveze. Radno vrijeme bit će određeno sukladno individualnim potrebama učenika s teškoćama u razvoju kojima će pomoćnici u nastavi pružati asistenciju za vrijeme nastave i izvan- učioničkih aktivnosti.

Po sklapanju ugovora o radu i početku rada u školi partneru, pomoćnici u nastavi biti će upućeni na obavljanje zdravstvenog (sanitarnog) pregleda, sukladno važećoj zakonskoj obvezi za osobe koje obavljaju poslove u odgojno-obrazovnim ustanovama. 

VII. 

POSTUPAK PRIJAVE

Kandidati koji se prijavljuju za radna mjesta pomoćnika u nastavi i stručnog komunikacijskog posrednika dužni su priložiti sljedeće dokumente:

 • zamolba (obvezno navesti datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja te kontakt telefonski broj i e-mail, ukoliko je primjenjivo: navesti podatke o iskustvu u radu s djecom s teškoćama (naziv institucije / udruge / tvrtke, te trajanje, navesti preferiranu školu, navesti radno mjesto PUN ili SKP)

 • životopis (ukoliko je primjenjivo: navesti podatke o iskustvu u radu s djecom s teškoćama (naziv institucije / udruge / tvrtke, te trajanje)

 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi)

 • potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se radi o nezaposlenoj osobi

 • obostrana preslika osobne iskaznice

 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 3 mjeseca

 • potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u minimalnom trajanju od 20 sati ukoliko kandidat ima završen program edukacije (preslika).

 

Podnošenjem prijave na ovaj poziv pristupnici daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni poziv u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika u minimalnom trajanju od 20 sati uz uvjet da isti završe prije početka rada.

VIII.

DOSTAVA PRIJAVA

Prijave se podnose preporučeno poštom ili predaju osobno u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu škole: OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA LOVRETIĆA, J. J. STROSSMAYERA 142, 32252 OTOK, s napomenom Prijava za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u školi Josipa Lovretića“

 

Rok za podnošenje prijava je osam dana od objave poziva, 21.08.2020. godine.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Ravnateljica:

Marina Beuk

 ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA LOVRETIĆA

OTOK, J. J. STROSSMAYERA 142

KLASA: 112-03/19-01/27

URBROJ: 2188-25-01-19-01

U Otoku, 29.10.2019.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87./08.,86./09.,92./10.,105./10., 90./11.,5/12.,16/12., 86./12.,94./13.,152./14.,07./2017. i 68./2018.)  i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Josipa Lovretića ravnateljica Osnovne škole Josipa Lovretića, 32252 OTOK, J.J.Strossmayera 142,raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

 1. UČITELJ/ICA POVIJESTI, na određeno,puno radno vrijeme, zamjena – 1 izvršitelj/ica
 2. UČITELJ/ICA LIKOVNE KULTURE, na određeno, nepuno radno vrijeme-24 sata tjedno, zamjena – 1izvršitelj/ica

 

UVJETI:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi ( NN 6/2019.).

Uz pisanu prijavu vlastoručno potpisanu na natječaj kandidati moraju priložiti:

 1. životopis
 2. diploma odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. dokaz o državljanstvu
 4. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne stariju od 6 mjeseci
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu/kinji nakon završetka natječajnog postupka.

Uz prijavu na natječaj navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će se dostaviti obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja.

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj: 82/08. i 69/17.).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim i oglasnim stranicama Hrvatskog  zavoda za zapošljavanje i mrežnim i oglasnim stranicama škole, a traje od 29.10.2019. do 06.11.2019. godine.

Kandidati/kinje koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti usmenom razgovoru/procjeni prema odredbama  Pravilnika o načinu i  postupku zapošljavanja u OŠ Josipa Lovretića.

 Poveznica:  ..\Downloads\Pravilnik_o_postupku_zaposljavanja_OS_Josipa_Lovretica (1).doc

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (“NN” br.121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz stavka 1. članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

http://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidat/kinja  prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Prijave  na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu:

Osnovna škola Josipa Lovretića, J.J.Strossmayera 142, 32252 OTOK, s naznakom „za natječaj“.

O rezultatima natječaja kandidat/kinja će biti  obaviješteni u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom/kinjom putem mrežne stranice škole http://os-jlovretica-otok.skole.hr

U slučaju da se na natječaj prijave kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni i prema članku 21. stavku 4. Pravilnika.

 

RAVNATELJICA

                                                                                              Marina Beuk


Obavijest kandidatima učesnicima natječaja o rezultatu izbora za radno mjesto pomoćnikka/ice u nastavi, rujan 2019.

Javni poziv - pomocnici.pdf

Rezultati natjecaja.pdf

Natjecaj - povijest.doc

Obavijest kandidatima tzk i njj.pdf

Natjecaj - tzk i njj.doc

Obavijest o rezultatima natjecaja-RN.pdf

Natjecaj - RN.doc

Obavijest o rezultatima natjecaja.pdf

Natjecaj hj.doc

Natjecaj - njemacki j.doc

Natjecaj - njemacki j..pdf

Obavijest kandidatima - PUN.pdf

Natječaj pomoćnici u nastavi.pdf

Natjecaj.pdf

Obavijest o rezultatu za radno mjesto pomocnika.pdf

Natjecaj za pomocnika u nastavi.pdf

Obavijest kandidatima - pomocnici.pdf

Natjecaj o pomocnicima u nastavi.pdf

Obavijest o rezultatima natjecaja.pdf


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87./08.,86./09.,92./10.,105./10., 90./11.,5/12.,16/12., 86./12.,94./13.,152./14.i 07./2017.) ravnateljica Osnovne škole Josipa Lovretića, 32252 OTOK, J.J.Strossmayera 142,raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta

 

1.UČITELJ/ICA MATEMATIKE, na određeno,nepuno radno vrijeme (27 sati tjedno), zamjena – 1 izvršitelj/ica

2.UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE, na određeno,puno radno vrijeme, zamjena – 1 izvršitelj/ica

3.UČITELJ/ICA HRVATSKOG JEZIKA, na određeno,puno radno vrijeme, zamjena – 1 izvršitelj/ica

4.STRUČNI SURADNIK PEDAGOG, na određeno,puno radno vrijeme, zamjena – 1 izvršitelj/ica

 

UVJETI:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu ( NN 47/96. i 56/01.).

Uz pisanu prijavu vlastoručno potpisanu na natječaj kandidati moraju priložiti:

-životopis

-dokaz o stručnoj spremi (diploma) -preslika

-domovnicu -preslika

-rodni list- preslika

-potvrdu o nekažnjavanju prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i

  srednjoj školi (NN. 87./08.,86./09.,92./10.,105./10., 90./11.,5/12.,16/12., 86./2012.,94./13., 132./14. i 7./17.)   ne stariju od 6 mjeseci

-dokaz o prethodnom radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda HZZMO)

Na natječaj se mogu pod ravnopravnim uvjetima javiti osobe oba spola  (članak 13. Zakona o ravnopravnosti spolova). Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te  mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole i traje od 07.02.2016. do 14.02.2017. god.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu Škole.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku  objavom na Web stranici škole.

Napomena: Kandidati na natječaj mogu podnijeti neovjerene preslike dokumenata.

Natječajnu dokumentaciju ne vraćamo.

U Otoku, 06.02.2017. god.

 

                                                                                               Ravnateljica

                                                                                               Marina Beuk


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87./08.,86./09.,92./10.,105./10., 90./11.,5/12.,16/12., 86./2012.,94./13. i 152./14) ravnateljica Osnovne škole Josipa Lovretića, 32252 OTOK, J.J.Strossmayera 142,raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta

 

1.SPREMAČA/ICU, na neodređeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) – 3 izvršitelja/ice

2.SPREMAČ/ICA, na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno),zamjena – 1 izvršitelj/ica

   

UVJETI:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, te Pravilnikom o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:

-životopis

-dokaz o stručnoj spremi (diploma) -preslika

-domovnicu -preslika

-rodni list- preslika

-potvrdu o nekažnjavanju prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i

  srednjoj školi (NN. 87./08.,86./09.,92./10.,105./10., 90./11.,5/12.,16/12., 86./2012.,94./13. i 132./14.)   ne stariju od 6 mjeseci

-dokaz o prethodnom radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda HZMIO)

Na natječaj se mogu pod ravnopravnim uvjetima javiti osobe oba spola  (članak 13. Zakona o ravnopravnosti spolova). Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja i traje od 20.01. do 28.01.2016. god.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu Škole.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

U Otoku, 20.01.2016. god.

 

                                                                                               Ravnateljica

                                                                                               Marina Beuk


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87./08.,86./09.,92./10.,105./10., 90./11.,5/12.,16/12., 86./2012. i 94./13.) ravnateljica Osnovne škole Josipa Lovretića, 32252 OTOK, J.J.Strossmayera 142,raspisuje

 

NATJEČAJ

 

za popunu radnih mjesta

 

1.      UČITELJA/ICE MATEMATIKE, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno, nepuno radno vrijeme – 12 sati

2.      UČITELJA/ICE TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno, nepuno radno vrijeme – 20 sati

3.      UČITELJA/ICE LIKOVNE KULTURE, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno, nepuno radno vrijeme – 30 sati

4.      UČITELJA/ICE ENGLESKOG JEZIKA, 1 izvršitelj/ica, na određeno, puno radno vrijeme – zamjena

   

UVJETI:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:

-životopis

-diplomu

-rodni list

-domovnicu

-potvrdu o nekažnjavanju prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i

  srednjoj školi (NN. 87./08.,86./09.,92./10.,105./10., 90./11.,5/12.,16/12., 86./2012. i 94./13.)   ne stariju od 6 mjeseci (sva radna mjesta)

 

 

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu Škole.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni u zakonskom roku.

U Otoku, 07.10.2014. god.

 

                                                                                               Ravnateljica

                                                                                               Marina Beuk


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87./08.,86./09.,92./10.,105./10., 90./11.,5/12.,16/12., 86./2012. i 94./13.) ravnateljica Osnovne škole Josipa Lovretića, 32252 OTOK, J.J.Strossmayera 142,raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta

 

1. UČITELJA/ICE RAZREDNE NASTAVE, 1 izvršitelj/ica, na određeno, puno radno vrijeme, sukladno članku 128. točka 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

UVJETI:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

           Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:

          - životopis

          - diplomu

          - rodni list

          - domovnicu

         - potvrdu o nekažnjavanju prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i

         srednjoj školi (NN. 87./08.,86./09.,92./10.,105./10., 90./11.,5/12.,16/12., 86./2012. i 94./13.)   ne stariju od 6 mjeseci (sva radna mjesta)

 

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu Škole.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni u zakonskom roku.

U Otoku, 09.12.2013. god.

                                                                                               Ravnateljica

                                                                                               Marina Beuk


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87./08.,86./09.,92./10.,105./10., 90./11.,5/12.,16/12., 86./2012. i 94./13.) ravnateljica Osnovne škole Josipa Lovretića, 32252 OTOK, J.J.Strossmayera 142,raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta

 

 1. UČITELJA/ICE MATEMATIKE, neodređeno, puno radno vrijeme,
 2. UČITELJA/ICE RAZREDNE NASTAVE, neodređeno, puno radno vrijeme,
 3. UČITELJA/ICE POVIJESTI, određeno – do kraja nastavne godine, nepuno radno vrijeme – 4 sata tjedno,  
 4. UČITELJA/ICE NJEMAČKOG JEZIKA, određeno – do kraja nastavne godine, nepuno radno vrijeme – 2 sata tjedno,
 5. SPREMAČA/ICA, određeno, puno radno vrijeme, zamjena za bolovanje

     

UVJETI:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:

             - životopis (za sva radna mjesta)

          - diplomu, za radna mjesta pod 1., 2., 3.i 4.

          - rodni list (za sva radna mjesta)

          - domovnicu (sva radna mjesta)

          - potvrdu o nekažnjavanju prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i

         srednjoj školi (NN. 87./08.,86./09.,92./10.,105./10., 90./11.,5/12.,16/12., 86./2012. i 94./13.)   ne stariju od 6 mjeseci (sva radna mjesta)

          - svjedodžba o završenoj osnovnoj školi (radno mjesto spremača/ice)

 

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu Škole.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni u zakonskom roku.

 

U Otoku, 05.11.2013. god.                                                                                              

                                                                                          Ravnateljica Marina Beuk


Na temelju članka 6.Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57./12. i 120./12.) i  Zakona o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87./08.,92./10.,105./10

90./11.,5/12.,16/12. i 86/2012.) ravnateljica Osnovne škole Josipa Lovretića, 32252 OTOK, J.J.Strossmayera 142,raspisuje

 

NATJEČAJ

ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

 

 1. UČITELJA/ICE RAZREDNE NASTAVE – 1 izvršitelj/ica , pripravnik/ica, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme 12 mjeseci
 2. UČITELJA/ICE HRVATSKOG JEZIKA -  1 izvršitelj/ica , pripravnik/ica, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme 12 mjeseci
 3. UČITELJA/ICE BIOLOGIJE I KEMIJE – 1 izvršitelj/ica , pripravnik/ica, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme 12 mjeseci

 

UVJETI: U PRIJAVI NA NATJEČAJ KANDIDATI SU DUŽNI PRILOŽITI: zamolbu sa životopisom, dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnicu), diplomu o stečenoj stručnoj spremi (kandidati moraju ispunjavati uvjete određene čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./08.,92./10.,105./10.,90./11.,5/12.,16/12. i 86/2012.) uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci), preslika radne knjižice, presliku dokaza o nezaposlenosti iz evidencije HZZ

 

ROK za podnošenje prijava: Osam (8) dana od dana objave.

Datum objave: 12.travnja 2013. godine.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

PRIJAVE S POTREBNIM DOKUMENTIMA DOSTAVITI NA ADRESU:

 Osnovna škola Josipa Lovretića, J.J.Strossmayera 142, 32 252 Otok, uz naznaku «Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa».

Za osobu koja bude izabrana Škola će podnijeti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje zahtjev za sufinanciranje programa stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Po završetku postupka prijema polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa temeljem ovog natječaja, svi kandidati bit će pismeno i u zakonskom roku obaviješteni.

U Otoku 12.04.2013.g.

                                                                                          Ravnateljica

Marina Beuk


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87./08.,92./10.,105./10., 90./11.,5/12.,16/12. i 86/2012.) ravnateljica Osnovne škole Josipa Lovretića, 32252 OTOK, J.J.Strossmayera 142,raspisuje

 

Natječaj 

za popunu radnih mjesta

 

 

 1. UČITELJA/ICE TEHNIČKE KULTURE I FIZIKE, neodređeno, puno radno vrijeme,
 2. STRUČNI SURADNIK/ICA – PEDAGOG/INJA, određeno, puno radno vrijeme, zamjena za bolovanje

    3.   SPREMAČ/ICA, puno, neodređeno radno vrijeme

UVJETI:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:

-životopis ( za sva radna mjesta)

-diplomu (izvornik ili ovjerenu presliku, za radna mjesta pod 1. i 2.)

-domovnicu (sva radna mjesta)

-potvrdu o nekažnjavanju prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i

  srednjoj školi (NN 87./08. 92./10.,105./10., 90./11.,5/12.,16/12. i 86/2012.)  ) ne stariju od 6 mjeseci (sva radna mjesta)

-svjedodžba o završenoj osnovnoj školi (radno mjesto spremačice)

 

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu Škole.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni u zakonskom roku.

 

U Otoku 27.09.2012.g.

 

                                                                                      Ravnateljica

Marina Beuk


Kalendar
« Travanj 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji

 

Raspored početka i završetka nastavnih sati

 

ULAZAK UČENIKA: 07:50

NASTAVA:

1. SAT:08:00 – 08:45

2. SAT:  08:50 – 09:35

VELIKI ODMOR: 15 min

3. SAT:  09:50 – 10:35

4. SAT:  10:40 – 11:25

5. SAT:  11:30 – 12:15

6. SAT:  12:20 – 13:05

IZBORNA NASTAVA, DOP., DOD. NASTAVA, IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

7. SAT:  13.10 – 13.55

8. SAT:  14.00 -  14.45

9. SAT:  14.50 – 15.35

10. SAT: 15.40 – 16.25

11.SAT: 16.30 - 17.15

12.SAT: 17:20 - 18.05

RASPORED INFORMACIJA

 
Eko škola

CMS za škole logo
Osnovna škola Josipa Lovretića / J.J.Strossmayera 142, HR-32252 Otok / os-jlovretica-otok.skole.hr / ured@os-jlovretica-otok.skole.hr
preskoči na navigaciju