preskoči na sadržaj

Osnovna škola Josipa Lovretića

 > Natječaj
 

 

ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA LOVRETIĆA

OTOK, J. J. STROSSMAYERA 142

KLASA: 112-02/20-01/04

URBROJ: 2188-25-01-20-01

U Otoku, 05.10.2020.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87./08.,86./09.,92./10.,105./10., 90./11.,5/12.,16/12., 86./12.,94./13.,152./14.,07./2017., 68./2018.,98./2019. i 64./2020.)  i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Josipa Lovretića ravnateljica Osnovne škole Josipa Lovretića, 32252 OTOK, J.J.Strossmayera 142,raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

 1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE – NASTAVA U KUĆI, na određeno,nepuno radno vrijeme – 18 sati tjedno, – 1 izvršitelj/ica
 2. UČITELJ/ICA MATEMATIKE I INFORMATIKE, na neodređeno, puno radno vrijeme – 1izvršitelj/ica

 

UVJETI:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi ( NN 6/2019. i 75./2020.).

Uz pisanu prijavu vlastoručno potpisanu na natječaj kandidati moraju priložiti:

 1. životopis
 2. diploma odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. dokaz o državljanstvu
 4. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne stariju od 6 mjeseci
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu/kinji nakon završetka natječajnog postupka.

Uz prijavu na natječaj navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će se dostaviti obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja.

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj: 82/08. i 69/17.).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim i oglasnim stranicama Hrvatskog  zavoda za zapošljavanje i mrežnim i oglasnim stranicama škole, a traje od 05.10.2020. do 13.10.2020. godine.

Kandidati/kinje koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti usmenom razgovoru/procjeni prema odredbama  Pravilnika o načinu i  postupku zapošljavanja u OŠ Josipa Lovretića.

 Poveznica:  ..\Downloads\Pravilnik_o_postupku_zaposljavanja_OS_Josipa_Lovretica (1).doc

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (“NN” br.121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz stavka 1. članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

http://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidat/kinja  prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Prijave  na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu:

Osnovna škola Josipa Lovretića, J.J.Strossmayera 142, 32252 OTOK, s naznakom „za natječaj“.

O rezultatima natječaja kandidat/kinja će biti  obaviješteni u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom/kinjom putem mrežne stranice škole http://os-jlovretica-otok.skole.hr

U slučaju da se na natječaj prijave kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni i prema članku 21. stavku 4. Pravilnika.

 

                                                                                               RAVNATELJICA

                                                                                               Marina Beuk


JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POMOĆNIKA U NASTAVI

Škola: OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA LOVRETIĆA, J. J. STROSSMAYERA 142, 32252 OTOK

KLASA: 112-03/20-01/11
URBROJ: 2188-25-01-20-01
Otok, 21. kolovoza 2020. godine

 

U sklopu projekta „Obrazovanje bez teškoća: implementacija usluge pomoćnika u nastavi u svrhu osiguravanja jednakih obrazovnih mogućnosti za svu djecu, “ UP.03.2.1.03.0001 koji se provodi u okviru Poziva „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III.“ UP.03.2.1.03 u okviru Europskog socijalnog fonda i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. objavljuje

JAVNI POZIV

za prijavu kandidata za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Josipa Lovretića

I. 

Broj pomoćnika u nastavi:  1

Mjesto rada:  OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA LOVRETIĆA

Radno vrijeme: jedan izvršitelj 25 sati tjedno

 Prijevoz na rad: Djelomično

Vrsta ugovora: Ugovor o radu na određeno vrijeme, a najduže do kraja nastavne godine 2020/2021

  II.

UVJETI

–          završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje

–          da ne postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i slijedeće opće uvjete:

 - punoljetnost

- hrvatsko državljanstvo

- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

 Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti kandidati oba spola.

III.

 OPIS POSLOVA POMOĆNIKA U NASTAVI

 Poslovi pomoćnika u nastavi su:

- Potpora u komunikaciji i socijalnoj uključenosti

- Potpora u kretanju

- Potpora pri uzimanju hrane i pića

Potpora u obavljanju higijenskih potreba

- Potpora u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka

- Suradnja s učiteljima/nastavnicima  te vršnjacima učenika u razredu te

- Poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika

 

Pomoćnik u nastavi može pružati potporu jednom ili dvoje učenika u istome razrednom odjelu ili različitim razrednim odjelima ili kao pomoćnik u nastavi skupini učenika istoga razrednog odjela/odgojno-obrazovne skupine uzimajući u obzir individualne potrebe svakog učenika.

IV.

DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE

Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost. 

V.

ODABIR KANDIDATA

Odabir kandidata za pomoćnike u nastavi izvršit će RAVNATELJ UZ SUGLASNOST ŠKOLSKOG ODBORA. 

Ukoliko odabrani kandidati nemaju valjani dokaz o završenom odgovarajućem programu edukacije, nakon selekcijskog postupka u obvezi su sudjelovati u programu edukacije, a koji će se realizirati kroz minimalno 20 sati prethodno početku rada pomoćnika u školama partnerima u projektu. Odgovarajućim programom edukacije smatra se edukacija u trajanju od najmanje 20 sati koja je najmanje sadržavala sljedeće elemente programa:

 • osnovna načela obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju s naglaskom na inkluzivno obrazovanje,

 • karakteristike učenika s teškoćama u razvoju (za sve vrste teškoća),

 • podrška učenicima s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovnom procesu i razvoju socijalnih

 • vještina (način pružanja pomoći),

 • suradnja s učiteljem/nastavnikom/stručnim timom škole/roditeljima i drugim učenicima,

 • prava učenika s teškoćama u razvoju.

 

Odabrani kandidati koji posjeduju dokaz o završenoj edukaciji prema minimalnim elementima programa mogu se, po provedbi selekcijskog postupka, angažirati kao pomoćnici u nastavi i stručni komunikacijski posrednici bez uključivanja u novi program edukacije.

VI. 

UGOVORNI UVJETI

S odabranim pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednikom, škole će sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme od 07. rujna 2020. do 18. lipnja 2021. godine kojim će se definirati međusobna prava i obveze. Radno vrijeme bit će određeno sukladno individualnim potrebama učenika s teškoćama u razvoju kojima će pomoćnici u nastavi pružati asistenciju za vrijeme nastave i izvan- učioničkih aktivnosti.

Po sklapanju ugovora o radu i početku rada u školi partneru, pomoćnici u nastavi biti će upućeni na obavljanje zdravstvenog (sanitarnog) pregleda, sukladno važećoj zakonskoj obvezi za osobe koje obavljaju poslove u odgojno-obrazovnim ustanovama. 

VII. 

POSTUPAK PRIJAVE

Kandidati koji se prijavljuju za radna mjesta pomoćnika u nastavi i stručnog komunikacijskog posrednika dužni su priložiti sljedeće dokumente:

 • zamolba (obvezno navesti datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja te kontakt telefonski broj i e-mail, ukoliko je primjenjivo: navesti podatke o iskustvu u radu s djecom s teškoćama (naziv institucije / udruge / tvrtke, te trajanje, navesti preferiranu školu, navesti radno mjesto PUN ili SKP)

 • životopis (ukoliko je primjenjivo: navesti podatke o iskustvu u radu s djecom s teškoćama (naziv institucije / udruge / tvrtke, te trajanje)

 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi)

 • potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se radi o nezaposlenoj osobi

 • obostrana preslika osobne iskaznice

 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 3 mjeseca

 • potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u minimalnom trajanju od 20 sati ukoliko kandidat ima završen program edukacije (preslika).

 

Podnošenjem prijave na ovaj poziv pristupnici daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni poziv u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika u minimalnom trajanju od 20 sati uz uvjet da isti završe prije početka rada.

VIII.

DOSTAVA PRIJAVA

Prijave se podnose preporučeno poštom ili predaju osobno u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu škole: OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA LOVRETIĆA, J. J. STROSSMAYERA 142, 32252 OTOK, s napomenom Prijava za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u školi Josipa Lovretića“

 

Rok za podnošenje prijava je osam dana od objave poziva, 21.08.2020. godine.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Ravnateljica:

Marina Beuk

 ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA LOVRETIĆA

OTOK, J. J. STROSSMAYERA 142

KLASA: 112-03/19-01/27

URBROJ: 2188-25-01-19-01

U Otoku, 29.10.2019.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87./08.,86./09.,92./10.,105./10., 90./11.,5/12.,16/12., 86./12.,94./13.,152./14.,07./2017. i 68./2018.)  i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Josipa Lovretića ravnateljica Osnovne škole Josipa Lovretića, 32252 OTOK, J.J.Strossmayera 142,raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

 1. UČITELJ/ICA POVIJESTI, na određeno,puno radno vrijeme, zamjena – 1 izvršitelj/ica
 2. UČITELJ/ICA LIKOVNE KULTURE, na određeno, nepuno radno vrijeme-24 sata tjedno, zamjena – 1izvršitelj/ica

 

UVJETI:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi ( NN 6/2019.).

Uz pisanu prijavu vlastoručno potpisanu na natječaj kandidati moraju priložiti:

 1. životopis
 2. diploma odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. dokaz o državljanstvu
 4. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne stariju od 6 mjeseci
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu/kinji nakon završetka natječajnog postupka.

Uz prijavu na natječaj navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će se dostaviti obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja.

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj: 82/08. i 69/17.).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim i oglasnim stranicama Hrvatskog  zavoda za zapošljavanje i mrežnim i oglasnim stranicama škole, a traje od 29.10.2019. do 06.11.2019. godine.

Kandidati/kinje koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti usmenom razgovoru/procjeni prema odredbama  Pravilnika o načinu i  postupku zapošljavanja u OŠ Josipa Lovretića.

 Poveznica:  ..\Downloads\Pravilnik_o_postupku_zaposljavanja_OS_Josipa_Lovretica (1).doc

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (“NN” br.121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz stavka 1. članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

http://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidat/kinja  prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Prijave  na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu:

Osnovna škola Josipa Lovretića, J.J.Strossmayera 142, 32252 OTOK, s naznakom „za natječaj“.

O rezultatima natječaja kandidat/kinja će biti  obaviješteni u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom/kinjom putem mrežne stranice škole http://os-jlovretica-otok.skole.hr

U slučaju da se na natječaj prijave kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni i prema članku 21. stavku 4. Pravilnika.

 

RAVNATELJICA

                                                                                              Marina Beuk


Obavijest kandidatima učesnicima natječaja o rezultatu izbora za radno mjesto pomoćnikka/ice u nastavi, rujan 2019.

Javni poziv - pomocnici.pdf

Rezultati natjecaja.pdf

Natjecaj - povijest.doc

Obavijest kandidatima tzk i njj.pdf

Natjecaj - tzk i njj.doc

Obavijest o rezultatima natjecaja-RN.pdf

Natjecaj - RN.doc

Obavijest o rezultatima natjecaja.pdf

Natjecaj hj.doc

Natjecaj - njemacki j.doc

Natjecaj - njemacki j..pdf

Obavijest kandidatima - PUN.pdf

Natječaj pomoćnici u nastavi.pdf

Natjecaj.pdf

Obavijest o rezultatu za radno mjesto pomocnika.pdf

Natjecaj za pomocnika u nastavi.pdf

Obavijest kandidatima - pomocnici.pdf

Natjecaj o pomocnicima u nastavi.pdf

Obavijest o rezultatima natjecaja.pdf


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87./08.,86./09.,92./10.,105./10., 90./11.,5/12.,16/12., 86./12.,94./13.,152./14.i 07./2017.) ravnateljica Osnovne škole Josipa Lovretića, 32252 OTOK, J.J.Strossmayera 142,raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta

 

1.UČITELJ/ICA MATEMATIKE, na određeno,nepuno radno vrijeme (27 sati tjedno), zamjena – 1 izvršitelj/ica

2.UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE, na određeno,puno radno vrijeme, zamjena – 1 izvršitelj/ica

3.UČITELJ/ICA HRVATSKOG JEZIKA, na određeno,puno radno vrijeme, zamjena – 1 izvršitelj/ica

4.STRUČNI SURADNIK PEDAGOG, na određeno,puno radno vrijeme, zamjena – 1 izvršitelj/ica

 

UVJETI:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu ( NN 47/96. i 56/01.).

Uz pisanu prijavu vlastoručno potpisanu na natječaj kandidati moraju priložiti:

-životopis

-dokaz o stručnoj spremi (diploma) -preslika

-domovnicu -preslika

-rodni list- preslika

-potvrdu o nekažnjavanju prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i

  srednjoj školi (NN. 87./08.,86./09.,92./10.,105./10., 90./11.,5/12.,16/12., 86./2012.,94./13., 132./14. i 7./17.)   ne stariju od 6 mjeseci

-dokaz o prethodnom radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda HZZMO)

Na natječaj se mogu pod ravnopravnim uvjetima javiti osobe oba spola  (članak 13. Zakona o ravnopravnosti spolova). Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te  mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole i traje od 07.02.2016. do 14.02.2017. god.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu Škole.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku  objavom na Web stranici škole.

Napomena: Kandidati na natječaj mogu podnijeti neovjerene preslike dokumenata.

Natječajnu dokumentaciju ne vraćamo.

U Otoku, 06.02.2017. god.

 

                                                                                               Ravnateljica

                                                                                               Marina Beuk


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87./08.,86./09.,92./10.,105./10., 90./11.,5/12.,16/12., 86./2012.,94./13. i 152./14) ravnateljica Osnovne škole Josipa Lovretića, 32252 OTOK, J.J.Strossmayera 142,raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta

 

1.SPREMAČA/ICU, na neodređeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) – 3 izvršitelja/ice

2.SPREMAČ/ICA, na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno),zamjena – 1 izvršitelj/ica

   

UVJETI:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, te Pravilnikom o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:

-životopis

-dokaz o stručnoj spremi (diploma) -preslika

-domovnicu -preslika

-rodni list- preslika

-potvrdu o nekažnjavanju prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i

  srednjoj školi (NN. 87./08.,86./09.,92./10.,105./10., 90./11.,5/12.,16/12., 86./2012.,94./13. i 132./14.)   ne stariju od 6 mjeseci

-dokaz o prethodnom radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda HZMIO)

Na natječaj se mogu pod ravnopravnim uvjetima javiti osobe oba spola  (članak 13. Zakona o ravnopravnosti spolova). Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja i traje od 20.01. do 28.01.2016. god.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu Škole.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

U Otoku, 20.01.2016. god.

 

                                                                                               Ravnateljica

                                                                                               Marina Beuk


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87./08.,86./09.,92./10.,105./10., 90./11.,5/12.,16/12., 86./2012. i 94./13.) ravnateljica Osnovne škole Josipa Lovretića, 32252 OTOK, J.J.Strossmayera 142,raspisuje

 

NATJEČAJ

 

za popunu radnih mjesta

 

1.      UČITELJA/ICE MATEMATIKE, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno, nepuno radno vrijeme – 12 sati

2.      UČITELJA/ICE TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno, nepuno radno vrijeme – 20 sati

3.      UČITELJA/ICE LIKOVNE KULTURE, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno, nepuno radno vrijeme – 30 sati

4.      UČITELJA/ICE ENGLESKOG JEZIKA, 1 izvršitelj/ica, na određeno, puno radno vrijeme – zamjena

   

UVJETI:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:

-životopis

-diplomu

-rodni list

-domovnicu

-potvrdu o nekažnjavanju prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i

  srednjoj školi (NN. 87./08.,86./09.,92./10.,105./10., 90./11.,5/12.,16/12., 86./2012. i 94./13.)   ne stariju od 6 mjeseci (sva radna mjesta)

 

 

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu Škole.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni u zakonskom roku.

U Otoku, 07.10.2014. god.

 

                                                                                               Ravnateljica

                                                                                               Marina Beuk


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87./08.,86./09.,92./10.,105./10., 90./11.,5/12.,16/12., 86./2012. i 94./13.) ravnateljica Osnovne škole Josipa Lovretića, 32252 OTOK, J.J.Strossmayera 142,raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta

 

1. UČITELJA/ICE RAZREDNE NASTAVE, 1 izvršitelj/ica, na određeno, puno radno vrijeme, sukladno članku 128. točka 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

UVJETI:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

           Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:

          - životopis

          - diplomu

          - rodni list

          - domovnicu

         - potvrdu o nekažnjavanju prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i

         srednjoj školi (NN. 87./08.,86./09.,92./10.,105./10., 90./11.,5/12.,16/12., 86./2012. i 94./13.)   ne stariju od 6 mjeseci (sva radna mjesta)

 

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu Škole.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni u zakonskom roku.

U Otoku, 09.12.2013. god.

                                                                                               Ravnateljica

                                                                                               Marina Beuk


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87./08.,86./09.,92./10.,105./10., 90./11.,5/12.,16/12., 86./2012. i 94./13.) ravnateljica Osnovne škole Josipa Lovretića, 32252 OTOK, J.J.Strossmayera 142,raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta

 

 1. UČITELJA/ICE MATEMATIKE, neodređeno, puno radno vrijeme,
 2. UČITELJA/ICE RAZREDNE NASTAVE, neodređeno, puno radno vrijeme,
 3. UČITELJA/ICE POVIJESTI, određeno – do kraja nastavne godine, nepuno radno vrijeme – 4 sata tjedno,  
 4. UČITELJA/ICE NJEMAČKOG JEZIKA, određeno – do kraja nastavne godine, nepuno radno vrijeme – 2 sata tjedno,
 5. SPREMAČA/ICA, određeno, puno radno vrijeme, zamjena za bolovanje

     

UVJETI:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:

             - životopis (za sva radna mjesta)

          - diplomu, za radna mjesta pod 1., 2., 3.i 4.

          - rodni list (za sva radna mjesta)

          - domovnicu (sva radna mjesta)

          - potvrdu o nekažnjavanju prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i

         srednjoj školi (NN. 87./08.,86./09.,92./10.,105./10., 90./11.,5/12.,16/12., 86./2012. i 94./13.)   ne stariju od 6 mjeseci (sva radna mjesta)

          - svjedodžba o završenoj osnovnoj školi (radno mjesto spremača/ice)

 

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu Škole.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni u zakonskom roku.

 

U Otoku, 05.11.2013. god.                                                                                              

                                                                                          Ravnateljica Marina Beuk


Na temelju članka 6.Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57./12. i 120./12.) i  Zakona o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87./08.,92./10.,105./10

90./11.,5/12.,16/12. i 86/2012.) ravnateljica Osnovne škole Josipa Lovretića, 32252 OTOK, J.J.Strossmayera 142,raspisuje

 

NATJEČAJ

ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

 

 1. UČITELJA/ICE RAZREDNE NASTAVE – 1 izvršitelj/ica , pripravnik/ica, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme 12 mjeseci
 2. UČITELJA/ICE HRVATSKOG JEZIKA -  1 izvršitelj/ica , pripravnik/ica, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme 12 mjeseci
 3. UČITELJA/ICE BIOLOGIJE I KEMIJE – 1 izvršitelj/ica , pripravnik/ica, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme 12 mjeseci

 

UVJETI: U PRIJAVI NA NATJEČAJ KANDIDATI SU DUŽNI PRILOŽITI: zamolbu sa životopisom, dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnicu), diplomu o stečenoj stručnoj spremi (kandidati moraju ispunjavati uvjete određene čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./08.,92./10.,105./10.,90./11.,5/12.,16/12. i 86/2012.) uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci), preslika radne knjižice, presliku dokaza o nezaposlenosti iz evidencije HZZ

 

ROK za podnošenje prijava: Osam (8) dana od dana objave.

Datum objave: 12.travnja 2013. godine.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

PRIJAVE S POTREBNIM DOKUMENTIMA DOSTAVITI NA ADRESU:

 Osnovna škola Josipa Lovretića, J.J.Strossmayera 142, 32 252 Otok, uz naznaku «Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa».

Za osobu koja bude izabrana Škola će podnijeti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje zahtjev za sufinanciranje programa stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Po završetku postupka prijema polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa temeljem ovog natječaja, svi kandidati bit će pismeno i u zakonskom roku obaviješteni.

U Otoku 12.04.2013.g.

                                                                                          Ravnateljica

Marina Beuk


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87./08.,92./10.,105./10., 90./11.,5/12.,16/12. i 86/2012.) ravnateljica Osnovne škole Josipa Lovretića, 32252 OTOK, J.J.Strossmayera 142,raspisuje

 

Natječaj 

za popunu radnih mjesta

 

 

 1. UČITELJA/ICE TEHNIČKE KULTURE I FIZIKE, neodređeno, puno radno vrijeme,
 2. STRUČNI SURADNIK/ICA – PEDAGOG/INJA, određeno, puno radno vrijeme, zamjena za bolovanje

    3.   SPREMAČ/ICA, puno, neodređeno radno vrijeme

UVJETI:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:

-životopis ( za sva radna mjesta)

-diplomu (izvornik ili ovjerenu presliku, za radna mjesta pod 1. i 2.)

-domovnicu (sva radna mjesta)

-potvrdu o nekažnjavanju prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i

  srednjoj školi (NN 87./08. 92./10.,105./10., 90./11.,5/12.,16/12. i 86/2012.)  ) ne stariju od 6 mjeseci (sva radna mjesta)

-svjedodžba o završenoj osnovnoj školi (radno mjesto spremačice)

 

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu Škole.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni u zakonskom roku.

 

U Otoku 27.09.2012.g.

 

                                                                                      Ravnateljica

Marina Beuk


Kalendar
« Listopad 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
Prikazani događaji

 

Raspored početka i završetka nastavnih sati

 

ULAZAK UČENIKA: 07:50

NASTAVA:

1. SAT:08:00 – 08:45

2. SAT:  08:50 – 09:35

VELIKI ODMOR: 15 min

3. SAT:  09:50 – 10:35

4. SAT:  10:40 – 11:25

5. SAT:  11:30 – 12:15

6. SAT:  12:20 – 13:05

IZBORNA NASTAVA, DOP., DOD. NASTAVA, IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

7. SAT:  13.10 – 13.55

8. SAT:  14.00 -  14.45

9. SAT:  14.50 – 15.35

10. SAT: 15.40 – 16.25

11.SAT: 16.30 - 17.15

12.SAT: 17:20 - 18.05

RASPORED INFORMACIJA

 
Eko škola

CMS za škole logo
Osnovna škola Josipa Lovretića / J.J.Strossmayera 142, HR-32252 Otok / os-jlovretica-otok.skole.hr / ured@os-jlovretica-otok.skole.hr
preskoči na navigaciju